Vedtægter for Kreds 30

Vedtægter for Hillerød Lærerkreds og for Kreds 30´s "Særlig Fond".

HILLERØD LÆRERKREDS’  VEDTÆGTER.

§1. Kredsens navn er Hillerød Lærerkreds. Den udgør kreds 30 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Hillerød kommune.

§2.

Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser og styrke sammenholdet mellem medlemmerne.

§3

Som en del af kredsen råder Hillerød Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 30 over en særlig fond, hvis vedtægter findes som bilag til disse vedtægter for kreds 30 (jvf. § 11).

Som medlem kan optages enhver, som ifølge Danmarks Lærerforenings vedtægter § 3 og § 10 har ret til at være medlem af kredsen. Indmeldelse sker på foreningens indmeldelsesformular gennem tillidsrepræsentanten eller direkte til kredskassereren eller foreningens kontor. Enhver indmeldelse modtages under forbehold af hovedstyrelsens godkendelse.

Udmeldelse sker skriftligt til kredskassereren eller foreningens kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent inden udgangen af hvert kvartal, fortaber medlemsrettighederne indtil restancen er betalt. Medlemmer, der trods påkrav ikke har betalt kontingent, slettes som medlemmer ved regnskabsårets slutning efter en sletteprocedure, som fastsættes af hovedstyrelsen. Sådanne medlemmer kan kun genoptages efter restancen er betalt, og i øvrigt forholder man sig ved genoptagelse som angivet i Danmarks Lærerforenings vedtægter § 4.

§4. Kontingent til kredsen og betalingsterminer fastsættes på den ordinære generalforsamling på grundlag af et af styrelsen udarbejdet budget for det følgende år. Det enkelte medlem af kredsen hæfter overfor Danmarks Lærerforenings kreds 30’s forpligtelser, alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent til kredsen.

Kredsstyrelsen er berettiget til at lade kontingent indbetaling foregå ved den lønudbetalende myndigheds bistand ved indeholdelse af 1/12 af årskontingentet i hver månedlig lønudbetaling, forudsat af det enkelte medlem ikke modsætter sig dette.

Ved fremsendelse af påkrav påføres gebyr for omkostninger.

Regnskabsåret er 1.1 – 31.12.

Budget- og kontingentopkrævningsperioden er 1.5 – 30.4.

Kredsens regnskaber revideres af 2 på den ordinære generalforsamling valgte kritiske revisorer og af en autoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.

§5

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i årets første kvartal og indkaldes ved opslag på skolerne samt opslag på Kredsens hjemmeside og meddeles på www.folkeskolen.dk med mindst 4 ugers varsel.

Generalforsamlingen kan kun træffe beslutninger om sager, der er optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal indsendes til formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Endelig dagsorden og en oversigt over det reviderede regnskab for det foregående regnskabsår bekendtgøres ved opslag på skolerne senest 5 skoledage før generalforsamlings afholdelse.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal (jvf. Dog § 8 og § 13). Skriftlig afstemning afholdes såfremt 10 medlemmer ønsker det. Ved personvalg foretages altid skriftlig afstemning.

Der kan ikke afgives stemmer ved fuldmagt eller brev.

Et forslag om mistillidsvotum til kredsstyrelsen behandles på en lovlig indkaldt generalforsamling, jf. Danmarks Lærerforenings vedtægter § 10, stk. 11.

§6

På den ordinære generalforsamlings dagsorden skal følgende punkter optages:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning.
 3. Regnskab.
 4. Indkomne forslag.
 5. Budget og fastlæggelse af kontingent.
 6. Valg, jvf. § 8.
 7. Eventuelt.

Kredsens evt. ydelser til styrelsesmedlemmer og vederlag til lønnet hjælp fastsættes af generalforsamlingen.

§7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller styrelsen finder det ønskeligt, eller når mindst 10 % af medlemmerne kræver det og indsender forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned (sommerferien fraregnet) efter, at kravet er fremsat.

Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 5 skoledages varsel ved opslag på skolerne samt enten med opslag på www.folkeskolen.dk eller opslag på hjemmesiden.

Bestemmelserne i § 5 og beslutninger finder tilsvarende anvendelse ved ekstraordinære generalforsamlinger.

§8

Kredsen ledes af en styrelse, der består af 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer:

 1. Formand
 2. Næstformand
 3. Kasserer
 4. 2 medlemmer til styrelsen

Derudover består kredsstyrelsen af:

 1. Tillidsrepræsentanter fra kredsens skoler.

Tillidsrepræsentanterne indtræder i styrelsen uden stemmeret.

På Generalforsamlingen vælges i nævnte rækkefølge:

a)   Kredsformand og dermed kongresdelegeret

b)   Næstformand

c)    Kasserer

d)   2 styrelsesmedlemmer

e)    1. og 2. suppleant for styrelsesmedlemmer

f)     Kongresdelegerede jf. DLFs fordelingsnøgle

g)   Suppleanter for de kongresdelegerede

h)   2 revisorer

i)     1.og 2. suppleant for revisorerne.

 

Valgene finder sted efter de fra hovedstyrelsen udsendte regler for valg i kredse.

Alle valg efter denne paragraf foregår i lige år og gælder for de følgende 2 år.

Kandidatopstillingen sker på følgende måde:

Senest 4 uger før generalforsamlingen indkalder styrelsen kandidatforslag ved opslag på skolerne.

Et kandidatforslag er kun gyldigt, når det er vedlagt en erklæring fra den pågældende kandidat om, at vedkommende er villig til at modtage valg, og når det er formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen. Navnene på de forud modtagne gyldige kandidatforslag udsendes sammen med den endelige dagsorden.

Endvidere kan der opstilles kandidater på generalforsamlingen. Disse forslag er kun gyldige, når kandidaten personligt erklærer sig villig til at modtage valg eller når der foreligger underskrevet erklæring herom fra den pågældende.

§9.

Formand, næstformand og kasserer kan ikke være samme person.

Kredsformanden leder alle forhandlinger på kredsens vegne. Øvrige medlemmer af den generalforsamlingsvalgte del af kredsstyrelsen kan lede forhandlinger efter aftale med kredsformanden.

§10.

Styrelsen konstituerer sig med sekretær.

Styrelsen er beslutningsdygtig, hvis mere end halvdel af de stemmeberettigede styrelsesmedlemmer giver fremmøde. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Styrelsen nedsætter om fornødent faste udvalg m.v., hvori kredsen er repræsenteret.

Fratræder formanden, næstformanden eller kassereren i valgperioden, foretager styrelsen fornøden konstitution, indtil nyvalg kan finde sted på en ekstraordinær generalforsamling. Sker fratrædelse mindre end 2 måneder før den af hovedstyrelsen fastsatte periode for afholdelse af ordinær generalforsamling, udskydes nyvalg dog hertil.

I konstitueringsperioden fungerer næstformanden i alle formandens funktioner.

Kredsformanden og kredskassereren tegner i forening kredsen i økonomisk henseende, dog kan optagelse af lån kun finde sted efter beslutning i kredsstyrelsen.

Styrelsen afholder møde mindst 4 gange årligt.

§11. Kredsen har en ”Særlig fond” iht. DLF’s vedtægter § 9. Fonden har sine egne vedtægter, som skal være godkendt af DLF, og som kun kan ændres på kredsens generalforsamling, jvf. § 13. 

§12.

Styrelsen udskriver valg af tillidsrepræsentanter og suppleanter for disse efter reglerne i Danmarks Lærerforenings vedtægter § 11 og i henhold til tillidsrepræsentantreglerne.

Valg finder sted efter reglerne i DLF’s vedtægter § 11, og der meddeles samtidig valgbarhedsbetingelser.

Valget gælder for 2 år fra d. 1. august i lige årstal.

Tillidsrepræsentanterne formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

Et forslag om mistillidsvotum til en tillidsrepræsentant behandles efter DLF’s vedtægter § 11.

Styrelsen drager omsorg for valg af kontaktperson og suppleant i medlemsgrupper på tjenestesteder, der ikke opfylder kravene i tillidsrepræsentantreglerne om valg af tillidsrepræsentant og suppleant for denne i henhold til DLF’s vedtægter § 11A.

Kontaktpersonen formidler samarbejdet mellem medlemmerne på sit tjenestested, kredsstyrelsen og hovedstyrelsen.

Styrelsen drager omsorg for, at almindelige medlemmer, der ikke har fast tjenestested, vælger kontaktperson og suppleant ud af egen midte i henhold til DLF’s vedtægter § 11B.

Kontaktpersoner vælges for en periode på 2 år – sammenfaldende med styrelsens valgperiode.

Forslag om mistillidsvotum til en kontaktperson behandles efter DLF’s vedtægter stk. 3 i § 11 A og § 11B.

Valgte tillidsrepræsentanter / kontaktpersoner tiltræder Kredsstyrelsen (jf. § 8).

Med det formål at styrke det fagpolitiske arbejde på tjenestestederne og blandt medlemmerne, danner kredsens medlemmer i fraktion 1 og 2 ved de enkelte tjenestesteder en faglig klub.

Klubbens forretningsorden skal godkendes af kredsstyrelsen.

TR er formand for klubben og er bindeled til kredsstyrelsen.

Stk.2. Medlemmer uden fast tjenestested kan udgøre en særlig klub under kredsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen afsætter hvert år et beløb til klubbernes drift.

§13.

Nærværende vedtægter kan ændres, når et forslag om ændring er optaget på dagsordenen for en generalforsamling, indkaldt med den ordinære generalforsamlings fastsatte indvarslingsfrist, og når mindst 2/3 af samtlige afgivne stemmer (incl. stemmer ikke) stemmer for.

§14.

Hillerød Lærerkreds (Danmarks Lærerforenings Kreds 30) kan med hovedstyrelsens forudgående godkendelse kun opløses, hvis dette vedtages på en generalforsamling, indkaldt efter de for ordinære generalforsamlinger gældende regler, på hvilken 2/3 af generalforsamlingens tilstedeværende medlemmer (incl. Stemmer ikke) stemmer derfor. Opnås der ikke 2/3’s flertal for forslaget indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.

I tilfælde af kredsens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse efter kredsens formålsbestemmelse.

Nærværende vedtægter er vedtaget på kredsens generalforsamling d 3. oktober 1991 og træder straks i kraft.

Tilføjelser til § 4 og § 12 vedtaget på kredsens generalforsamling d. 10.3 92. Ændringerne træder straks i kraft.

Ændringer i § 1, § 4 og § 8 vedtaget på kredsens generalforsamling d. 16,3.93.

Ændringer i § 4, § 8 og § 12 vedtaget på kredsens generalforsamling d. 28.3.95. Ændringerne træder straks i kraft.

Ændringer til § 3 og § 8 vedtaget på kredsens generalforsamling d. 12.3.96. Ændringerne træder straks i kraft.

Ændringer til § 8, vedtaget på kredsens generalforsamling d. 17.3.98. Ændringerne træder straks i kraft.

Ændringen til § 12 vedtaget på kredsens generalforsamling d. 18.3.02. Ændringen træder straks i kraft.

Ændringsforslag vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 22.1..05. Ændringerne træder i kraft pr. 1.3.06

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamlingen

11.03.08 og træder i kraft pr. 1.4.2008

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamlingen

20.03.12 og træder i kraft pr. 01.04.2012

Ændringsforslag vedtaget på generalforsamlingen

08.03.13 og træder i kraft pr. 01.04.2013

 

Berit Halskov, Formand 

 

VEDTÆGTER FOR SÆRLIG FOND JVF. § 11 I KREDS 30’s VEDTÆGTER

§1.

Kreds 30’s Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1,2 og/eller 3 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold.

§2.

Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og ved indbetalinger fra kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1,2 og/eller 3.

Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse.

§3

Over kredsens Særlige Fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og en statsautoriseret eller registreret revisor, som udpeges af kredsstyrelsen. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

Indvundne renter, udbytter mv. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter.

Administrationsudgifterne bør minimeres mest muligt. Disse kan omfatte betaling til regnskabsføring, herunder brug af IT, revisionshonorar og kurtager ved køb og salg af fondsbørsnoterede værdipapirer.

§4.

Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter § 9, stk. 9.

Kredsstyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse.

§5.

Beslutning om udbetaling af midler fra kredsens Særlige Fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af kredsstyrelsen eller generalforsamlingen.

§6.

Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens Særlige fond, forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens Særlige Fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen tilsammen overstiger den løn, hvor pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikte ikke havde fundet sted.

§7.

Med hovedstyrelsens forudgående godkendelse med 2/3 flertal kan kredsstyrelsen med 2/3 flertal eller kredsgeneralforsamlingen med 2/3 flertal beslutte at anvende midler fra kredsens særlige fond til aktiviteter, hvis specifikke formål er at modvirke konflikters opståen.

§ 8

I tilfælde af kredsens ophør som kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder de til enhver tid værende midler i kredsens særlige fond, herunder eventuel fast ejendom, inventar etc., Danmarks Lærerforenings særlige fond. Ved eventuel sammenlægning/fusion med en anden kreds i Danmarks Lærerforening tilfalder midlerne i kredsens særlige fond den sammenlagte/fusionerede kreds’ særlige fond.

§9.

Disse vedtægter for kreds 30’s Særlige Fond er vedtaget på generalforsamlingen d. 3.12.90.

Tilføjelser til § 3 vedtaget på generalforsamlingen d. 28.3.95.

Tilføjelse til § 3 og tilføjelse af §§7,8 vedtaget på generalforsamlingen den 8.3.13

Vedtægtsændringerne træder i kraft pr. 1.4.13.

Revideret på generalforsamlingen 8.3.2013.

 

På kredsstyrelsens vegne

Berit Halskov, Kredsformand